0

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ  internetového obchodu   www.motorovyolej.sk :     Ľudovít Moravec-Mocar

Výpis z obchodneho registra  nájdete :

http://www.zrsr.sk/zr_browse.aspx

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje:
·   dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
·   dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
·    dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
· ,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
·  
·   prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Preberanie balíkov:

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. . V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


·  Kupujúci sa zaväzuje:

·  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
·   v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
·  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3.Dodacie lehoty

Tovar na dobierku, ktorý je skladom objednaný do 13,30 Hod . bude doručený do dvoch pracovných dní. Tovar , ktorý sa nachádza v medzisklade , bude doručený do troch prac.dní.

4. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet spoločnosťou GLS na základe zálohovej faktúry , nie sú účtované žiadne prostriedky.
  • Dopravné spoločnosťou Packeta s.r.o.
   • dopravné a balné pre objednávku s hmotnosťou do 5Kg : 2,90 Eur
  •            Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi): 1,10 eur
   •  platba prevodom vopred na účet : nie je možná
  • pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu
   • dopravné a balné je : 4,40 Eur
   • dobierka 1,10 eura 
   • prevodom vopred na účet : SK51 0200 0000 0039 3324 5142 - zadarmo

Spätný bezplatný  odber starých a vyradených autobatérií- akumulátorov ,  možný na našej prevádzke Komárno 94501, Družstevná 8/ 3210 a to v priebehu pracovnej doby.

 

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť ( nie na dobierku),   v originálnom ,čo najmenej porušenom obale, späť na adresu: Ľudovít Moravec-Mocar  Družstevná 18  945 01 Komárno. Je dôležité , aby nám bol balík doručený na našu adresu,nie uložený na pošte. Za každý vrátený , nepoškodený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 14 dní.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba ná- klady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). tlačivo odstúpenie od zmluvy 

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

6. Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: info@motorovyolej.sk

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 250/2007ZZ Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firma Mocar  nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci: Ľudovít Moravec-Mocar  Družstevná 8  94501 Komárno
IČO : 33776539 
DIČ :  2020368811 
Ľudovít Moravec-Mocar je registrovný v živnostenskom reg. č: 401-5871       B)  Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod motoolej.eu .

C)  Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D)  Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má občan právo túto závadu reklamovať.
 2. Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

3.   Predávajúci  nezodpovedá za závady:
-      ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
-      spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

 1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť. 

- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ľudovít Moravec-Mocar  ičo: 33776539 je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9 Nitra , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

 1. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu info@motoolej.eu
 2. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe , spolu so záručným listom                                                                                                                                                                                                                                                                3.Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu priamo do firmy, / nie na poštu! /  avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu


Článok III.

Práva a zodpovednosť za závady

 1. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
 3. Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
 4. V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
 5. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.


Článok IV.

Odstrániteľné závady

 1. Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
 2. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Článok V.

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.Článok VI.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.10. 2009

8.  Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Firma Mocar sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.motorovyolej.sk . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.10 .2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“

akcia

Mohlo by vás zaujať